خدمات قابل ارائه فنی مهندسی  اینسترو  کنترل                    

 

 

تعمیرات تخصصی تجهیزات ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی 

 

 نصب،راه اندازی و کالیبراسیون تجهيزات تخصصی ابزار دقيق 

 

  انجام پروژه های  اتوماسیون CNC ،PLC و اسکادا 

 

طراحی،توسعه و نگهداری سیستم های کنترل و ابزار دقیق   

 

ساخت ست های آموزشی اتوماسیون و ابزار دقیق 

 

  ارائه مشاوره پشتیبانی خرید ابزاردقیق ♦ 

 

<< 051-37 13 00 47 >>